CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

IMPRESSUM

Zverejnenie údajov v zmysle § 3a obchodného zákonníka, § 4 zákona o elektronickom obchode a
§ 6 zákona o službách na vnútornom trhu:

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko
T: +421 2 32 78 64 11
F: +421 2 32 78 64 41
E-mail: bratislava@dhplegal.com
IČO: 36 659 746
IČ DPH : SK 2022221575

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 41734/B.

Spoločnosť zapísaná do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou dňa 04.09.2006, je oprávnená poskytovať služby odo dňa 21.8.2006.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb )
v súlade o zákonom č.586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Informácie o Slovenskej advokátskej komore sú prístupné na internetovej stránke www.sak.sk.

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami Zákona č.586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo nie je kogentnými ustanoveniami predpísané inak, je v prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti.

Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosťou pri výkone advokácie v zmysle zákona
č. 586/2003 Z. z. Zodpovednosť spoločnosti je predmetom poistenia u poisťovateľa Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, SR. Poistená činnosť: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, č. z.: 605/017057-6. Limit poistného plnenia pre rok 2016: 5.000.000,- EUR.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu , ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo nie je kogentnými ustanoveniami predpísané inak, možno sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti uplatniť v mieste sídla spoločnosti.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.