CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

HOSPODÁRSKA súťaž. PPP. VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Naši právnici poskytujú poradenstvo v množstve regulovaných oblastí, a to vrátane práva hospodárskej súťaže. Dlhodobo sa venujeme poskytovaniu právnych služieb týkajúcich sa zakázaných dohôd obmedzujúcich súťaž medzi podnikateľmi a zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu, vrátane prípadných súvisiacich nárokov na náhradu spôsobených škôd. Naši právnici poskytovali a poskytujú poradenstvo pri schvaľovaní fúzií a pri vyjednávaní s Protimonopolným úradom SR.

Máme skúsenosti aj v oblasti PPP projektov.

Okrem toho sa naša kancelária venuje už od začiatku svojho pôsobenia právu verejného obstarávania. Naši právnici sú tiež autori rozsiahleho komentára k slovenskému zákonu o verejnom obstarávaní.

Medzi nami poskytované právne služby patria najmä:

  • Analýza obchodných transakcií klienta z hľadiska súladu s právnymi predpismi, posudzovanie možných krokov voči konkurencii klienta v prípade protisúťažného konania.
  • Zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR, zastupovanie pred príslušnými súdmi v sporových súťažných konaniach.
  • Posudzovanie nárokov na náhradu škody spôsobenej nekalosúťažným konaním, zastupovanie v súdnych konaniach.
  • Kompletné zabezpečenie súhlasu s koncentráciou na základe fúzie či inej formy spojenia podniku na Protimonopolnom úrade SR.
  • Právna podpora pre uchádzačov o verejné zákazky, príprava zadávacieho konania pre obstarávateľa.
  • Príprava ponuky pre verejné obstarávanie a zastupovanie pred orgánmi verejnej správy a pred príslušnými súdmi.

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.